Prepravno-tarifná kontrola

Prepravno-tarifná kontrola

Kontrolu cestovných lístkov vykonáva revízor, ktorý je oprávnenou osobou Dopravného podniku mesta Martin, s.r.o. Revízor sa počas kontroly preukazuje revízorským odznakom. Cestujúci je v čase kontroly povinný na vyzvanie revízora predložiť bezkontaktnú čipovú kartu, z ktorej bol zakúpený cestovný lístok. V prípade zakúpenia zľavneného cestovného lístka cestujúci predkladá aj doklad na preukázanie nároku na tarifnú zľavu. Ak má cestujúci zakúpený cestovný lístok z virtuálnej dopravnej karty, je povinný revízorovi predložiť mobilný telefón (mobilné komunikačné zariadenie) na nahliadnutie.

Ak sa cestujúci nemôže preukázať platným cestovným lístkom, prípadne dokladom na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy, je povinný zaplatiť pokutu, a to buď priamo na mieste, alebo sa revízorovi preukáže dokladom, kde sú uvedené osobné údaje cestujúceho potrebné na vymáhanie cestovného a úhrady. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať týmto dokladom, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

Od 1. mája 2023 je výška pokuty podľa aktuálnej tarify nasledujúca:
 úhrada priamo na mieste revízorovi alebo do 5 dní na predajnom mieste DPMM: 50,00 €, plus výška základného cestovného 1,00 €,
 úhrada do 30 dní: 70,00 €, plus výška základného cestovného 1,00 €,
 úhrada od 30 dní: 99,00 € plus výška základného cestovného 1,00 €.

Pokutu možno uhradiť:

 priamo vo vozidle revízorovi, kde bude cestujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení pokuty v hotovosti alebo bezhotovostne – kartou cez POS terminál;
 bezhotovostným prevodom na č. ú. IBAN: SK81 0900 0000 0051 7864 3372, SWIFT: GIBASKBX, popis: meno a priezvisko;
 poštovým poukazom.

O ďalších podmienkach úhrady pokuty sa cestujúci dozvie z informačného letáka, ktorý dostane pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich.
V prípade nepredloženia (resp. zabudnutia) cestovného lístka alebo dokladu oprávňujúceho na zľavu je možné sa ním dodatočne preukázať spolu s dokladom totožnosti na predajnom mieste DPMM. Po overení predložených dokladov a posúdení oprávnenosti je potrebné uhradiť manipulačný poplatok vo výške 5,00 € s DPH.

Otváracie hodiny predajného miesta Námestie SNP 11376/2, 03601 Martin:
 Pondelok , utorok, štvrtok, piatok : 08.00 – 12.30 hod. a od 13.00 – 15.30 hod.
 Streda: 08.00 – 12.30 hod. a 13.00 – 17.00 hod.

Obedná prestávka 12.30 – 13.00 hod.

Ak stanovená pokuta nie je uhradená v príslušnej výške a termíne, pristupuje DPMM s.r.o. k vymáhaniu platby prostredníctvom tretej osoby, prípadne môže byť táto pohľadávka postúpená tretej osobe. V prípade postúpenia pohľadávky tretej osobe bude cestujúci znášať ďalšie možné vzniknuté náklady (súdne poplatky, trovy exekúcie, úroky z omeškania a pod.).